Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Nieuwe vzw Centrummanagement wil het Oostendse shoppinggebeuren versterken en promoten

Geplaatst 15 mei 2014 00:47 door Economisch Huis   [ 20 mei 2014 03:00 bijgewerkt door Ilse Snick ]

De zes handelaarsbonden uit het Oostendse centrum richten samen met Unizo en het Economisch Huis Oostende de vzw Centrummanagement op. Deze nieuwe vzw wil de kwaliteit en de aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied versterken en verder uitbouwen. In tegenstelling tot veel anderen steden is het lidmaatschap voor alle handelaars uit het doelgebied in Oostende gratis. 

Voor de oprichting van de nieuwe vzw Centrummanagement slaan Unizo en de zes handelaarsbonden in het centrum (Kapellestraat, Wittenonnenstraat, Adolf Buylstraat, Monaco/Leopold II-laan/Van Iseghemlaan, Groentenmarkt/Mijnplein en de Christinastraat) de handen in elkaar met het Economisch Huis Oostende. Zij zijn al jaren vragende partij voor een professioneel aanspreekpunt en coördinator evenals gezamenlijke acties en promotie van de Oostendse binnenstad.

foto: (c) Dominique Jauquet

De vzw Centrummanagement Oostende zal het centrum beheren als een Business Improvement District (BID). Oostende kiest hiermee voor het model van de toekomst. Het dagelijks bestuur van de vzw bestaat uit de voorzitters van de zes handelaarsbonden, een vertegenwoordiger van Unizo, drie eigenaars van handelspanden in het centrumgebied en de centrummanager. Deze functie wordt ingevuld door Ilse Snick van het Economisch Huis Oostende. Toerisme Oostende en het Economisch Huis vaardigen met Vincent Drouard en Gunther Vanpraet elk een deskundige af, zonder stemrecht.

Erik van Lombergen, jarenlang voorzitter van de VHB, is de komende twee jaar voorzitter van de vzw CMO. Na twee jaar wordt hij in die functie opgevolgd door Koen Lenoir, die nu de functie van ondervoorzitter waarneemt. Vincent Neyman is penningmeester en Christoph Haspeslagh secretaris. Eddy Vercaemer is braderiecoördinator. Ook Bruno Piers maakt deel uit van de raad van bestuur. De drie eigenaars van handelspanden die deel uitmaken van het bestuur zijn: Olivia Vanmoerkerke, Pieter Vanderghote en Didier Kerckhof. 

Afbakening Shoppingzone Centrum Oostende 

Kapellestraat
Jozef II-straat, van aan de Dekenijstraat tot aan de Christinastraat
Vlaanderenstraat tot Van Iseghemlaan
Adolf Buylstraat – Madridstraat – Hertstraat – H. Serruyslaan tot Wittenonnenstraat
Wittenonnenstraat tot Kaaistraat
Christinastraat van Paulusstraat tot Langestraat, Sint Sebastiaanstraat van Christinastraat tot Wapenplein 
Van Iseghemlaan van Vlaanderenstraat tot oud Francobelge
Koningstraat tot Leopold II-laan
Leopold II-laan tot Kursaal Oostende (Monacoplein)
West- en Oosthelling
Breidelstraat + Mijnplein + Groentemarkt tot Visserskaai 
Wapenplein (kant Feest- en Kultuurpaleis en doorgang naar Vlaanderenstraat) 

TOTAAL: 500 handelszaken

Werkingsmiddelen

Elke handelaar in het werkingsgebied kan lid worden van de vzw. Hij betaalt hiervoor, in tegenstelling tot de meeste andere steden met een systeem van centrummanagement, geen lidgeld. Er komt geen verplichte belasting. Ook het lidgeld aan de eigen handelaarsbond vervalt. In sommige straten werden er nu lidgelden geïnd tot 1.100 euro. De vzw Centrummanagement wordt gesubsidieerd door een subsidie van 80.000 euro door het Economisch Huis Oostende. De stad Oostende is bereid nog 50.000 euro extra te investeren. Ook voor de andere handelskernen in Oostende voorziet het Economisch Huis in ondersteuning van acties die het handelsapparaat versterken. 

Hervorming braderieën

De vzw Centrummanagement start dit jaar reeds met de hervorming van de braderieën. Alle handelaars kunnen dit jaar deelnemen aan twee braderies (laatste weekend juli en eerste weekend oktober) en aan één shoppingweekend (laatste weekend juni). Terwijl elke straat of handelaarsbond voordien zijn eigen braderie had, worden die voortaan gemeenschappelijk voor de hele zone en dit twee keer per jaar. 
Je moet wel lid zijn van de vzw om deel te kunnen nemen aan de braderie. Handelaars uit de Adolf Buylstraat en Kapellestraat betalen 50 euro voor een stand op de braderie, handelaars uit de andere straten 25 euro per braderie. Vreemde standhouders betalen vanaf 100 euro voor een stand tijdens de braderieën (op de betere locaties loopt dit op). 

Promotie Oostende Shoppingstad 

Het Centrummanagement wil nog voor de zomer uitpakken met een opvallende communicatie- en marketingcampagne. Het Oostendse shoppingcentrum krijgt een eigen logo en huisstijl. Het is de bedoeling om in de toekomst als één aantrekkelijk winkelgebied naar buiten te komen. Dit zal zowel in het straatbeeld als in de andere communicatie merkbaar zijn. Er werd inmiddels een wedstrijd uitgeschreven waarbij zeven communicatiebureaus de kans krijgen om een ontwerp in te dienen. Meer nieuws hierover volgt eind juni. Ook met Toerisme zal nauw overlegd worden over de promotie van Oostende als shoppingstad.
De rode draad in alle promotie en acties is kwaliteit. Oostende is erin geslaagd om de jongste jaren veel extra toeristen en shoppers naar het centrum te lokken. Dat moet nog aangevuld worden met meer ‘big spenders’. En daarvoor moeten we op elk vlak nog een upgrade doen. Dit is ook nodig om de concurrentie met onder meer de nieuwe toeristische centra (Antwerpen, misschien Kortrijk) en hun zondagsopeningen aan te gaan.

Rol van de Centrummanager

De centrummanager heeft volgende taken: dagelijkse leiding van de vzw Centrummanagement, aanspreekpunt voor elk lid, voorleggen en opvolgen van het marketingplan en het communicatieplan, contactpersoon van de vzw Centrummanagement met de stadsdiensten, de politie en met Toerisme Oostende. Op het vlak van netheid, het bezetten van het openbaar domein, werkzaamheden, evenementen, … zal de centrummanager in rechtstreeks contact staan met de betrokken diensten om de hinder voor zowel handelaar als shopper zoveel mogelijk te beperken en de kwaliteit van Oostende als shoppingstad te garanderen. 

Aankleding en uitzicht van de winkelstraten

We streven naar kwaliteit en uniformiteit. Met het centrummanagement komt er een einde aan de periode waarin elke straat zijn eigen vlaggen en aankleding had. Oostende zal naar buiten komen als één aantrekkelijke en kwalitatieve shoppingzone.  Dan denken we onder meer aan een uniforme kerstverlichting, gemeenschappelijke en originele acties, … Met de leden zal daarom onderhandeld worden over een nieuwe visie op straatversiering, uitstallingen, gevelreclames, sandwichborden en muziek in de shoppingzone. De VZW beseft dat bepaalde voorstellen soms een breuk met het verleden kunnen zijn, maar vindt het noodzakelijk om hierover met alle winkeliers te debatteren en hen te enquêteren. 

Openbaar domein  (prioriteiten) en City Depot

Niet alleen de aankleding is van belang, ook de shoppingstraten zelf moeten er goed bij liggen. Voor de bestuursleden van de vzw Centrummanagement zijn de heraanleg van de Adolf Buylstraat en het Wapenplein en een nieuwe visie voor de zone Lijnbaanstraat prioritair. Ze dringen er ook op aan om op enkele cruciale plaatsen verzinkbare paaltjes te plaatsen, zodat de raamtijden kunnen afgedwongen worden. Het is de bedoeling van het Centrummanagement om driemaandelijks te vergaderen met de Burgemeester (bevoegd voor openbare werken, netheid en veiligheid) en schepen voor Lokale Economie en Toerisme om de prioriteiten aan te kaarten en samen te realiseren.

In deze optiek kadert ook de studie die het Economisch Huis door CityDepot liet uitvoeren naar de wenselijkheid van een distributiecentrum aan de rand van de stad. 

De eerste resultaten van deze studie wijzen uit dat het voor Oostende (binnen het afgebakende bedieningsgebied) berekende bundelbaar volume wordt ingeschat op ongeveer 215.000 m³/jaar. Dit is 40% van het totaal berekende volume. Op basis van deze volumes kunnen de operationele vereisten berekend worden. Hierbij wordt in een basisscenario aangenomen dat op jaarbasis 17% / 37.000m³ (jaar 1) tot 25% / 61.000 m³ (jaar3) van het bundelbaar volume afgeleid kan worden naar CityDepot. Deze aanname is gebaseerd op de huidige klantenportefeuille van CityDepot en de verwachte groei van deze portefeuille. 

Operationeel (voor de eerste 3 jaren) betekent de afwikkeling van deze volumes het volgende: 

• Rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling : 16 VTE 

• Vereiste grootte warehouse : 2.550 m² 

• Aantal laad- en lospoorten : 4 

• Voertuigen: 2 cargobikes / 3 hybrid bestelwagens / 2 hybrid bakwagen / 1 distributiewagen V6 
Het gebruik van duurzame voertuigen betekent voor de gecapteerde goederenstromen een CO2-reductie tot 40%.

In totaliteit blijft het aantal uitgevoerde ritten ongeveer hetzelfde, er is echter een sterke verschuiving naar kleinere voertuigen en dus minder grote vrachtwagens in de stad. Teveel grote vrachtwagens in het shoppingcentrum verstoren het shoppingcomfort en veroorzaken veel schade aan het openbaar domein.

In een laatste fase zal er een financiële planning gemaakt worden. Bedoeling is om na drie jaar break-even te zijn.

Over deze studie wordt er verder gepraat met de handelaars en het stadsbestuur en geïnteresseerde partners. Deze zomer valt een beslissing.

Parkeerbeleid

Handelaars en eigenaars zijn ook vragende partij voor een aanpassingen aan het bestaande systeem van betalend parkeren. Wetende dat er lopende contracten zijn en dat de meeste parkings uitgebaat worden door de privésector, is er de vraag om in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan en de komst van nieuwe parkings (onder zeedijk tussen Kursaal en Zeeheldenplein en Eurostation) te zoeken naar een tarifering op maat van het centrum. Daarover wordt er verder gesproken met de burgemeester.

Monitoren en aanpak van de leegstand

Uit de studie van het Kennisnetwerk Detailhandel in opdracht van de Vlaamse Regering blijkt dat het aantal leegstaande panden in het centrum gezakt is van 125 naar 88 (-29,6 procent) in 5 jaar tijd. Bij een nieuwe telling die het Economisch Huis zelf in april deed, telden we 51 leegstaande winkels.  Dat is uiteraard een momentopname en dat wijzigt permanent. Uit de gegevens van het Economisch Huis blijkt wel dat er 25 panden die vorig jaar nog op de Locatus-lijst stonden als leegstaand in 2014 weer in gebruik genomen zijn. 

Dat betekent: het centrum doet het zeer goed! Beter dan in centra van gelijkaardige steden in Vlaanderen.

Reden van leegstand:
- Te kleine panden, waarvoor er minder en minder vraag is
- Eigenaars die niet investeren in hun pand (dikwijls omdat de eigenaars hoge leeftijd kennen of omdat het pand in                    onverdeeldheid is)
- Te hoge huurprijzen, waardoor verschillende winkels zelfs in dezelfde winkelstraat veranderd zijn van locatie

Sterke troeven voor Oostende (volgens de studie, beter dan andere steden )
- Het aantal winkels in de stad is hoog
- Het aantal trekkers in de stad is hoog
- Zeer veel originele winkels in vergelijking met andere steden
- Diversiteit is hoog
- Netheid is zeer goed (bevestiging van studie Test-Aankoop)
- Veel horeca aanwezig voor de shoppers
- Uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Wat doen we extra tegen leegstand:

- Leegstaande panden (al dan niet zelf als eigenaar niet wil) op strategische plaatsen op een aantrekkelijke manier                   bestickeren
- 50.000 euro leegstandspremies per jaar uit middelen van het Economisch Huis/Stedenfonds (gemiddeld 7 dossiers) aan         investeerders in leegstaande handelspanden uitbetalen
- Centrummanager houdt permanent leegstand in centrumzone bij (sinds april 2014) zodat we kunnen ingrijpen als er             structurele leegstand is (gesprek met eigenaars, aanbieden aan kopers waarmee we contact hebben, overleg met                   vastgoedkantoren, geschikte panden aanbieden aan starters,…)
- Overleg met eigenaars, waarbij we onder meer spreken over ‘haalbare’ huurprijzen
- Uitstekende begeleiding van starters in samenwerking met Unizo waardoor het aantal faillissementen in Oostende al             twee jaar daalt tegen de nationale trend en waardoor er minder leegstand is

Conclusie:

De oprichting van het Centrummanagement tussen 6 handelaarsbonden, Unizo, eigenaars van winkels , het Economisch Huis en toerisme Oostende zal zorgen voor een nog aantrekkelijker shoppingcentrum, en dat is de belangrijkste garantie voor een verdere daling van de leegstand.


 


Comments