Economisch nieuws‎ > ‎Nieuwsflash‎ > ‎

Energy Port Oostende zet in op ontwikkeling van Blue Energy

Geplaatst 26 mrt. 2014 08:05 door Ilse Snick
In het kader van het Europese Interreg project “Duurzame Zeehavens” werkte een consortium van bedrijven (3E, MOP Urban Design, i-propeller en Rebel) in opdracht van het Autonoom Havenbedrijf Oostende een visie en masterplan uit voor de verdere ontwikkeling van de Energy Port Oostende. Met deze studie wil de Haven van Oostende een antwoord vinden op de groeiende toestroom aan bedrijven en wil ze een strategie uitwerken voor de organisatie op het land van de blue energy sector.

Met de Energy Port speelt de Haven van Oostende in op de groei van de ‘blue energy sector’. Blue Energy is de verzamelnaam voor alle energie afkomstig uit zee: wind-, golf- en getijdenenergie. De Energy Port Oostende is ondertussen uitgegroeid tot een regionale trekpleister voor bedrijven actief in deze sector. 

In de voorhaven van de haven van Oostende worden windmolens geassembleerd. Vanuit de gebouwen op deze site wordt het beheer en onderhoud gecoördineerd. Beheer en onderhoud nemen stilaan een belangrijke plaats in beslag. Dat is een gezonde evolutie, omdat hierdoor contracten worden afgesloten voor 10-15 jaar en dit dus werkgelegenheid op lange termijn verzekert voor de regio. De gebruikseisen veranderen evenwel mee met deze evolutie.  

De gebouwenzone dient daarom te evolueren van een werfzone naar een bedrijvenzone. De nood aan gebouwen wordt berekend door middel van een rekentool die voor dit masterplan werd ontwikkeld. Hiermee krijgt de haven een beter zicht op de nood aan gebouwen en toekomstige werkgelegenheid in functie van de windmolenparken waarvoor het beheer en onderhoud vanuit de haven van Oostende zal gebeuren. 

Om de gebouwenzone in lijn te krijgen met de ambities van Haven Oostende wordt geopteerd voor een masterplan die volgende ambities nastreeft

- Een overkoepelend veiligheidsplan waardoor alle gebouwen op de site als eerstelijns kunnen aanzien worden ten opzichte van de kade en waardoor werknemers en bezoekers zich op een veilige manier over de site kunnen bewegen.
- Een leesbare organisatie van gebouwen gebaseerd op enkele visuele assen en macroblokken waarrond de wegenis is gestructureerd. 
- Een mobiliteitsplan gebaseerd op het campusmodel: gebundeld parkeren aan de toegang van het terrein en interne loop- en fietspaden die de gebouwen met elkaar verbinden. Wegenlussen voor zwaar verkeer en speciale transporten.
- Een kostenefficiënt afvalbeheer met een centraal ophaalpunt.
- Prestatiecriteria voor energie-efficiënte gebouwen en duurzame bouwmaterialen. Deze criteria zijn ambitieus maar zowel budgettair als technisch afgetoetst op hun haalbaarheid. 

Maar de Energy Port wil meer zijn. Ze wil een platform creëren tussen de bedrijven en de onderzoekswereld om van de Energy Port dé plek te maken voor offshore wind O&M in de regio, waar in deze  jonge sector samen met de bedrijven gezocht wordt naar optimalisatie van bedrijfsprocessen en een grotere efficiëntie op het terrein. Vanuit die optiek wordt de site ook opgevat als een campus en ontluikende cluster, zodat meer spontane contacten ontstaan tussen mensen uit verschillende bedrijven en onderzoeksorganisaties. Zo vergroot de kans op kennisuitwisseling, samenwerking en nieuwe initiatieven. 

Dit alles samen moet leiden tot een site die  ’Blue Energy’ ademt en uitstraalt en die zowel voor de haven als de bedrijven verder bouwt aan de fundamenten van duurzame werkgelegenheid. 

Het masterplan is geen verre droom, maar actiegericht. Via focusgesprekken is de haalbaarheid van de Energy Port ambitie afgetoetst met de gebruikers om zo tot een realistisch ontwikkelingsplan te komen. De eerste stappen richting een duurzame ontwikkeling van de Energy Port zijn reeds genomen.  Voor de realisatie van 2 nieuwe gebouwen (Vestas-gebouw en Falck-gebouw) werden bepaalde duurzaamheidscriteria reeds meegenomen in het ontwerp en uitvoeringstraject. 

Comments